Item Detail

LOT, 25 HP 208/230/460V, 3 PHASE, 25 HP 460V, 3 PH...

LOT, 25 HP 208/230/460V, 3 PHASE, 25 HP 460V, 3 PHASE & 15 HP 230/460V, 3 PHASE MOTORS ON THIS PALLET