Item Detail

LOT, 30 HP, 230/460V 3 PHASE, 30 HP, 1,780 RPM, 23...

LOT, 30 HP, 230/460V 3 PHASE, 30 HP, 1,780 RPM, 230/460V 3 PHASE & 10 HP, 3,505 RPM, 208/230/460V, 3 PHASE MOTORS ON THIS PALLET